Download Twents op sterven na dood?: Een sociolinguïstisch onderzoek by Sabine Maas PDF

By Sabine Maas

Dialecten zijn in de afgelopen tijd steeds meer onder druk komen te staan door de overkoepelende standaardtaal die in een tijd van groeiende mobiliteit geschikter wordt geacht dan het regionaal beperkte dialect. Hierdoor ontstaat een complicated systeem van verschillende registers tussen dialect en standaardtaal waar afhankelijk van de situatie gebruik van wordt gemaakt. In dit boekwordtde prestige onderzocht van het Twentse dialect zoals gesproken in Borne, in de Nederlandse provincie Overijssel. Aan de hand van opnames van het taalgebruik van inwonersin verschillende situaties wordt geanalyseerd hoe de dialectcompetentie en het dialectgebruik van verschillende leeftijdsgroepen zich verhoudt ten opzichte van de standaardtaal. Is het Twents op sterven na dood of heeft het toch nog een kans om naast de standaardtaal te overleven?

Sabine Maas studeerdeNederlands en Wiskunde aan de Westfälische-Wilhelms-Universiteit Münster. In 2013 sloot ze haar studie af als grasp of schooling. In haar masterscriptie heeft ze zich beziggehouden met het hedendaagse gebruik van het Twents in Borne. Op dit second werkt ze als lerares op een gym in Vreden, Duitsland.

Show description

Read or Download Twents op sterven na dood?: Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne (Niederlande-Studien Kleinere Schriften) (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

De Nataken (Dutch Edition)

DE NATAKENHET ”ALTIJD” BOEK DER MILLENNIA VAN GEESTSTRUCTUURGeleide spirituele doorgevingen van de godin/dichteres Nifrija (1576) aan Hans Uding. De godin/dichteres Nifrija, geboren in 1576 in Peru (haar laatste fysieke leven op deze aarde), beschrijft het leven van de Nataken. Deze kleine volksgemeenschap leefde voor of tijdens het Aztekentijdperk.

Herstel binnen de verslavingszorg (Dutch Edition)

Doel van dit boek is een overzicht te geven van de prestige van de herstelondersteunende zorg binnen de verslavingspraktijk.

De waarheid is een koe (Dutch Edition)

‘Een van de meest beklijvende allegorieën sinds Animal Farm. ’ - day trip big apple

Wat voorafging (Dutch Edition)

Berthe Moreels (1919-2014) wilde eigenlijk geen kinderen. Haar huwelijk met Jan Broeckhoven bracht evenwel een verbintenis van meer dan zestig jaar, twee dochters en een zoon met zich. sort nummer één, een dochter, was once bijzonder omdat het haar tot moeder maakte. type nummer drie, eerste en enige zoon, used to be haar afgod.

Additional resources for Twents op sterven na dood?: Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne (Niederlande-Studien Kleinere Schriften) (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.01 of 5 – based on 25 votes